skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Tác giả/ người sáng tác: Leal Filho, Walter xóa Chủ đề: Natural Resources xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives

Leal Filho, Walter ;Pociovălișteanu, Diana Mihaela ;Borges de Brito, Paulo Roberto ;Borges de Lima, Ismar;; Leal Filho, Walter ; Pociovălișteanu, Diana Mihaela ; Borges de Brito, Paulo Roberto ; Borges de Lima, Ismar

Series ISSN: 2199-7373 ; ISBN: 978-3-319-73027-1 ; E-ISBN: 978-3-319-73028-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73028-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...