skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Nationalization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Selling Tea to Selling Japaneseness: Symbolic Power and the Nationalization of Cultural Practices

Surak, Kristin

European Journal of Sociology, 2011, Vol.52(2), pp.175-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975611000087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Surak, K
  2. Surak, Kristin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...