skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Dramatic Arts xóa Chủ đề: Nationalism -- United States xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Americanizing the movies and "movie-mad" audiences, 1910-1914

Abel, Richard

ISBN: 0-520247-43-4 ; ISBN: 0-520247-42-6 ; ISBN: 978-0520247437 ; ISBN: 978-0520247420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACLS Humanities E-Books  (1)
  2. JSTOR Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richard Abel
  2. Abel, Richard
  3. Abel, Richardmmnmmverfasserin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...