skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Nhan đề tạp chí: Asian Survey xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwanese Nationalism and Its Implications: Testing the Worst-Case Scenario

Yu-Shan, Wu

Asian Survey, Jul/Aug 2004, pp.614-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2004.44.4.614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino-Vietnamese relations in the early twenty-first century

Cheng, Joseph Y. S.

Asian Survey, March-April, 2011, Vol.51(2), p.379(405) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contending Identities in Taiwan: Implications for Cross-Strait Relations

Wang, T ; I-Chou, Liu

Asian Survey, Jul/Aug 2004, pp.568-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2004.44.4.568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan's Political Parties and National Identity: The Rise of an Overarching Consensus

Schubert, Gunter

Asian Survey, Jul/Aug 2004, pp.534-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2004.44.4.534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan's Self-Conscious Nation-Building Project

Lynch, Daniel

Asian Survey, Jul/Aug 2004, pp.513-533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2004.44.4.513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2008: a time of challenge

Scalapino, Robert A.

Asian Survey, Jan-Feb, 2009, Vol.49(1), p.5(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lynch, Daniel
  2. Liu, I-Chou
  3. Joseph Y. S. Cheng
  4. I - Chou Liu
  5. Yu - Shan Wu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...