skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Năm xuất bản: 2008đến2011 xóa Chủ đề: Ideology xóa Chủ đề: Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism and Nationalism. A New Failed Meeting (reply to professor Anton L. Allahar)

Călin Cotoi

Revista Română de Sociologie, 01 June 2010, Vol.21(1-2), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1224-9262

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Despre "poporul muncitor unic" si locul minoritatilor nationale în cadrul "natiunii socialiste". Maghiari, germani si evrei în România lui Ceausescu (I)

Copilas, Emanuel

Sfera Politicii, Apr 2011, Vol.19(4), pp.65-74,120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nae Ionescu şi legitimarea extremei drepte româneşti

Drăgulin, Sabin

Sfera Politicii, 2010, Issue 150, pp.60-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizare de trupe pe frontul ideologic din R.S.S.M., I

Cojocaru, Gheorghe E

Arhivele Totalitarismului, 2011, Vol.XIX(1-2), pp.185-202

ISSN: 1221-6917

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Copilas, Emanuel
  2. Cotoi, Calin
  3. Călin Cotoi
  4. Drăgulin, Sabin
  5. Cojocaru, Gheorghe E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...