skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ethiopians xóa Nhan đề tạp chí: Ethnic & Racial Studies xóa Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Chủ đề: Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between global racial and bounded identity: choice of destigmatization strategies among Ethiopian Jews in Israel

Mizrachi, Nissim ; Zawdu, Adane

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2012, Vol.35(3), pp.436-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.589529

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zawdu, Adane
  2. Zawdu, A
  3. Mizrachi, N.
  4. Mizrachi, Nissim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...