skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa Chủ đề: Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining the nation: Recent historiography and Irish nationalism

English, Richard

European Review of History: Revue européenne d'histoire, 01 September 1995, Vol.2(2), pp.193-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-7486 ; E-ISSN: 1469-8293 ; DOI: 10.1080/13507489508568126

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynastic Periodization and its Limits: Historiography in Contemporary Arab Monarchies

Determann, Jörg Matthias

Der Islam, 2014, Vol.91(1), pp.95-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-1818 ; E-ISSN: 1613-0928 ; DOI: 10.1515/islam-2014-0006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Peasant pasts history and memory in western India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant pasts history and memory in western India

Chaturvedi, Vinayak

E-ISBN 0520250761 ; E-ISBN 9780520250789 ; E-ISBN 9780520940598

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confession and Nation in Early Modern Central Europe

Evans, Robert J W

Central Europe, 01 May 2011, Vol.9(1), pp.2-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-0963 ; E-ISSN: 1745-8218 ; DOI: 10.1179/147909611X12973357741067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije

Nagode, Aleš

Muzikoloski Zbornik, 2015, Vol.51(1), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.51.1.9-20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Post-war Laos: The Politics of Culture, History and Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-war Laos: The Politics of Culture, History and Identity

Pholsena, Vatthana;

E-ISBN: 9789812305602 ; E-ISBN: 9812305602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Nation in Meiji Japan: Modernity, Loss, and the Doing of History

Karlin, Jason G.

E-ISBN: 9780824838270 ; DOI: 10.21313/9780824838270

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONALE IDENTITÄT UND NATIONALE IDEOLOGIE: Anmerkungen zum Problem des Nationalismus

Gebhardt, Jürgen

Zeitschrift für Politik, 1 September 1985, Vol.32(3), pp.237-250

ISSN: 00443360

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Historiography: The Case of Nineteenth Century Lithuanian Historicism. East European Monographs No. 559 (Book Review)

Tegeler, Tillmann

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1 January 2004, Vol.52(1), pp.117-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00214019

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Von Krain zu Slowenien: Die Anfänge der nationalen Differenzierungsprozesse in Krain und der Untersteteiermark von der Aufklärung bis zur Revolution 1768 bis 1848

Judson, Pieter

The American Historical Review, Vol.113(5), p.1620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shlomo Sand's The Invention of the Jewish People and the End of the New History.(Critical essay)

Penslar, Derek J.

Israel Studies, Summer, 2012, Vol.17(2), p.156(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-9513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Shattered past reconstructing German histories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shattered past reconstructing German histories

Jarausch, Konrad H

E-ISBN 0691059357 ; E-ISBN 0691059365 ; E-ISBN 9780691059365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wehr Dich!: Der Centralverein deutscher Staatsbrger jdischen Glaubens (C.V.), 18931938 (Book Review)

Rechter, David

The Journal of Modern History, June 2004, Vol.76(2), pp.472-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/422963

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2006  (3)
 3. 2007đến2008  (2)
 4. 2009đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sách  (4)
 3. Bình xét khoa học  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. Slovenian  (1)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tegeler, Tillmann
 2. Gebhardt, Jürgen
 3. Penslar, Derek J.
 4. Judson, Pieter M.
 5. Rechter, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...