skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Hearn, Jonathan xóa Chủ đề: Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and normality: a comment on the Scottish independence referendum

Hearn, Jonathan

Dialectical Anthropology, 1 December 2014, Vol.38(4), pp.505-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03044092 ; E-ISSN: 15730786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Nationalism and Globalization: Challenging Assumptions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Globalization: Challenging Assumptions

Hearn, Jonathan

SAIS Review of International Affairs, 2015, Vol.35(2), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1945-4724 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sais.2015.0022

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventh nations and nationalism debate: J oep L eerssen's N ational T hought in E urope : A C ultural H istory

Brincker, Benedikte ; Hearn, Jonathan ; Zimmer, Oliver ; Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, July 2013, Vol.19(3), pp.409-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Nationalist movement as an arena of political struggle: the case of Kosovo
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist movement as an arena of political struggle: the case of Kosovo

Krasniqi, Gezim; Hearn, Jonathan ; Stiks, Igor ; Other

http://hdl.handle.net/1842/25965

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity: banal, personal and embedded

Hearn, Jonathan

Nations and Nationalism, October 2007, Vol.13(4), pp.657-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2007.00303.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hearn, Jonathan
  2. Hearn, J.
  3. other
  4. Leerssen, Joep
  5. Zimmer, Oliver

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...