skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Chủ đề: Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing Is Everything: Changing Norms of Minority Rights and the Making of a Polish Nation-State

Cramsey, Sarah A ; Wittenberg, Jason; Singh, Prerna (Editor) ; Vom Hau, Matthias (Editor)

Comparative Political Studies, September 2016, Vol.49(11), pp.1480-1512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414015626440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing is everything: changing norms of minority rights and the making of a polish nation-state.(Special Issue: Ethnic Diversity and Public Goods Provision)

Cramsey, Sarah A. ; Wittenberg, Jason

Comparative Political Studies, Sept 15, 2016, Vol.49(11), pp.1480-1512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Do States Extend Rights to Immigrants? Institutional Settings and Historical Legacies Across 44 Countries Worldwide

Koopmans, Ruud ; Michalowski, Ines; Helbling, Marc (Editor) ; Michalowski, Ines (Editor)

Comparative Political Studies, January 2017, Vol.50(1), pp.41-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414016655533

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaking the foundations

Kimmerling, Baruch

Index on Censorship, May 1995, Vol.24(3), pp.47-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4220 ; DOI: 10.1080/03064229508535944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clash of Civilizations and Escalation of Domestic Ethnopolitical Conflicts

Roeder, Philip G

Comparative Political Studies, June 2003, Vol.36(5), pp.509-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414003036005002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Correlates of Nationalism: A Study of Native Indian Leaders in a Canadian Internal Colony

Boldt, Menno

Comparative Political Studies, July 1981, Vol.14(2), pp.205-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/001041408101400203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging the Civic/Ethnic and West/East Dichotomies in the Study of Nationalism

Shulman, Stephen

Comparative Political Studies, June 2002, Vol.35(5), pp.554-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414002035005003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Parties and National Politics in Europe: Spain's Estado De Las Autonomías, 1993 to 2000

Heller, William B

Comparative Political Studies, August 2002, Vol.35(6), pp.657-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414002035006002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Claim or Not to Claim? How Territorial Value Shapes Demands for Self-Determination

Kelle, Friederike Luise

Comparative Political Studies, June 2017, Vol.50(7), pp.992-1020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414016666837

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lost Autonomy, Nationalism and Separatism

Siroky, David S ; Cuffe, John

Comparative Political Studies, January 2015, Vol.48(1), pp.3-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414013516927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Faces of Nationalism

Glenn, Edmund S

Comparative Political Studies, October 1970, Vol.3(3), pp.347-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/001041407000300305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy Regimes and Normative Conceptions of Nationalism in Mass Public Opinion

Wright, Matthew

Comparative Political Studies, May 2011, Vol.44(5), pp.598-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414010396461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Left/Right Structure Party Positions on European Integration?

Hooghe, Liesbet ; Marks, Gary ; Wilson, Carole J

Comparative Political Studies, October 2002, Vol.35(8), pp.965-989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/001041402236310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Territorial Solidarity: Nationalism and Social Policy Reform in Canada, the United Kingdom, and Belgium

Béland, Daniel ; Lecours, André

Comparative Political Studies, August 2005, Vol.38(6), pp.676-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414005275600

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Crises and Nationalities Conflict in Sri Lanka and Yugoslavia

Bose, Sumantra

Comparative Political Studies, April 1995, Vol.28(1), pp.87-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414095028001006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insurgent-Population Ties and the Variation in the Trajectory of Peripheral Civil Wars

Sarbahi, Anoop K

Comparative Political Studies, September 2014, Vol.47(10), pp.1470-1500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414013512602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến2002  (5)
 3. 2003đến2010  (2)
 4. 2011đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cramsey, Sarah A.
 2. Wittenberg, Jason
 3. Roeder, Philip G
 4. Kelle, Friederike Luise
 5. Kimmerling, Baruch

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...