skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: National Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Military to 'Security Interventions': An Alternative Approach to Contemporary Interventions.(Research article)(Report)

Kaldor, Mary ; Selchow, Sabine

Stability: International Journal of Security and Development, May 27, 2015, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-2627 ; DOI: 10.5334/sta.fu

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human security: a new strategic narrative for Europe

Kaldor, Mary ; Martin, Mary ; Selchow, Sabine

International Affairs, March 2007, Vol.83(2), pp.273-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2007.00618.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Selchow, Sabine
  2. Mary Kaldor
  3. Kaldor, M
  4. Selchow, S
  5. Sabine Selchow

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...