skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: National Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Military to 'Security Interventions': An Alternative Approach to Contemporary Interventions.(Research article)(Report)

Kaldor, Mary ; Selchow, Sabine

Stability: International Journal of Security and Development, May 27, 2015, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-2627 ; DOI: 10.5334/sta.fu

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human security: a new strategic narrative for Europe

Kaldor, Mary ; Martin, Mary ; Selchow, Sabine

International Affairs, March 2007, Vol.83(2), pp.273-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2007.00618.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A European Union Human Security Doctrine For the Middle East

Kaldor, Mary

Palestine - Israel Journal of Politics, Economics, and Culture, 2008, Vol.15(3), pp.27-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07931395

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding a New Division of Europe

Kaldor, Mary

World Policy Journal, Winter 1990, Vol.8(1), p.181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security

Kaldor, Mary

International Affairs, April, 2002, Vol.78(2), p.372(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe: The Cold Divide. (Book Review)

Kaldor, Mary

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1998, Vol.74(4), pp.948-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến2001  (1)
 3. 2002đến2006  (1)
 4. 2007đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kaldor, Mary
 2. Mary Kaldor
 3. Kaldor, M.
 4. Sabine Selchow
 5. Selchow, Sabine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...