skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Public Relations Review xóa Chủ đề: International Public Relations xóa Chủ đề: National Image xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scope and status of public diplomacy research by public relations scholars, 1990–2014

Vanc, Antoaneta M. ; Fitzpatrick, Kathy R.

Public Relations Review, September 2016, Vol.42(3), pp.432-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International public relations’ influence on media coverage and public perceptions of foreign countries

Lee, Suman ; Hong, Hyehyun

Public Relations Review, September 2012, Vol.38(3), pp.491-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medals, media and myth of national images: How Chinese audiences thought of foreign countries during the Beijing Olympics

Chen, Huailin

Public Relations Review [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.07.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medals, media and myth of national images: How Chinese audiences thought of foreign countries during the Beijing Olympics

Chen, Huailin

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.755-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...