skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.716  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Chủ đề: National Identity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Essentialism and Nationalism as Determinants of Interethnic Bias

Tsukamoto, Saori ; Enright, Joe ; Karasawa, Minoru

The Journal of Social Psychology, 01 January 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4545 ; E-ISSN: 1940-1183 ; DOI: 10.1080/00224545.2013.795926

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flags and traitors: The advance of ethno-nationalism in the Turkish self-image

Çırakman, Aslı

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2011, Vol.34(11), p.1894-1912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.556746

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism as meaningful life projects: identity construction among politically active Tamil families in Norway

Bruland, Stine

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2011, p.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.599851

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Islam in Cold War Turkey, 1944–69

Aytürk, Ilker

Middle Eastern Studies, 03 September 2014, Vol.50(5), p.693-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2014.911177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion as nationalism: the religious nationalism of American Christian Zionists

Sturm, Tristan

National Identities, 27 May 2018, Vol.20(3), p.299-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2016.1255187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism as classification: suggestions for reformulating nationalism research

Maxwell, Alexander

Nationalities Papers, 04 July 2018, Vol.46(4), p.539-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2018.1448376

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-state nationalism in Spain: primers and triggers of identity politics in Catalonia and the Basque Country

Olivieri, Victor M.

Ethnic and Racial Studies, 06 February 2015, p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1009480

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Nationalism, Modernism and Secularism: The Ambivalent Place of ‘Alevi Identities’

Kose, Talha

Middle Eastern Studies, 01 July 2013, Vol.49(4), p.590-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.798309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal nationalism and the Australian citizenship tests

Levey, Geoffrey Brahm

Citizenship Studies, 17 February 2014, Vol.18(2), p.175-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-1025 ; E-ISSN: 1469-3593 ; DOI: 10.1080/13621025.2014.886394

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, identity and landscape in contemporary Galicia

Warf, Barney ; Ferras, Carlos

Space and Polity, 05 September 2015, p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-2576 ; E-ISSN: 1470-1235 ; DOI: 10.1080/13562576.2015.1080425

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins and nature of American nationalism

Trautsch, Jasper M.

National Identities, 01 April 2015, p.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2015.1027761

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation Branding: A Tool for Nationalism?

Jordan, Paul

Journal of Baltic Studies, 29 November 2013, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2013.860609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The problem of Iraqi nationalism

Franzén, Johan

National Identities, 01 September 2011, Vol.13(3), p.217-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2011.591371

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christianity and nationalism in nineteenth-century Europe

Mcleod, Hugh

International journal for the Study of the Christian Church, 02 January 2015, Vol.15(1), p.7-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-225X ; E-ISSN: 1747-0234 ; DOI: 10.1080/1474225X.2015.1020009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantic Nationalism and the British State

Frey, Anne

European Romantic Review, 01 June 2012, Vol.23(3), p.271-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-9585 ; E-ISSN: 1740-4657 ; DOI: 10.1080/10509585.2012.674251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass Schooling and Catalan Nationalism

Balcells, Laia

Nationalism and Ethnic Politics, 01 October 2013, Vol.19(4), p.467-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2013.847602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora nationalism in Montreal Jewish day schools

Read, Anne

Diaspora Studies, 02 January 2018, Vol.11(1), p.53-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0973-9572 ; E-ISSN: 0976-3457 ; DOI: 10.1080/09739572.2017.1331611

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racist Aspects of Modern Turkish Nationalism

Xypolia, Ilia

Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 19 February 2016, p.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1944-8953 ; E-ISSN: 1944-8961 ; DOI: 10.1080/19448953.2016.1141580

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Nationalism and national identities

Bulmer, Martin ; Solomos, John

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), p.587-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870902819472

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal nationalism, immigration, and the problem of multiple national identities

Erez, Lior

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 07 June 2018, p.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2018.1479816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.716  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.703)
 2. Toàn văn trực tuyến (337)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (15)
 2. 1991đến1997  (265)
 3. 1998đến2004  (814)
 4. 2005đến2012  (1.590)
 5. Sau 2012  (1.032)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3.580)
 2. Bình xét khoa học  (136)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (54)
 2. French  (44)
 3. Chinese  (22)
 4. Italian  (11)
 5. German  (10)
 6. Lithuanian  (8)
 7. Afrikaans  (7)
 8. Danish  (1)
 9. Japanese  (1)
 10. Norwegian  (1)
 11. Portuguese  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Shulman, Stephen
 3. Bairner, Alan
 4. Triandafyllidou, Anna
 5. Hong, Fan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...