skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: National Identity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian and Ukrainian elites: A comparative study of different identities and alternative transitions

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, December 2018, Vol.51(4), pp.337-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stalinism and Russian and Ukrainian national identities

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, December 2017, Vol.50(4), pp.289-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2017.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, identity and civil society in Ukraine: Understanding the Orange Revolution

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2010, Vol.43(3), pp.285-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2010.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity and Nation-Building in Ukraine: Defining the ‘Other’

Kuzio, Taras

Ethnicities, September 2001, Vol.1(3), pp.343-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/146879680100100304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does public opinion matter in Ukraine? The case of foreign policy

Chudowsky, Victor ; Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2003, Vol.36(3), pp.273-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/S0967-067X(03)00039-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus

Eke, Steven M. ; Kuzio, Taras

Europe-Asia Studies, 01 May 2000, Vol.52(3), p.523-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/713663061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine: The Search for a National Identity. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 2000, Vol.76(3), pp.678-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-Building: A Comparative Study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia (Book Review)

Kuzio, Taras ; Taras Kuzio

Slavic Review, 1 December 2008, Vol.67(4), pp.1016-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/27653060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2002  (1)
 3. 2003đến2007  (1)
 4. 2008đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, T
 2. Kuzio, Taras
 3. Taras Kuzio
 4. Kuzio, Tara
 5. Wolchik, Sharon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...