skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Communicating Science and Engineering Data in the Information Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating Science and Engineering Data in the Information Age

Panel on Communicating National Science Foundation Science and Engineering Information to Data Users ;National Research Council ;National Statistics Board Staff ;Computer Science and Telecommunications Board Staff ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education Staff ;Division on Engineering and Physical Sciences Staff;; National Research Council (Corporate Author) ; Division on Engineering and Physical Sciences (Corporate Author) ; Computer Science and Telecommunications Board (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Communicating National Science Foundation Science and Engineering Information to Data Users (Corporate Author)

ISBN: 9780309222099 ; ISBN: 0309222095 ; E-ISBN: 9780309222105 ; E-ISBN: 0309222109 ; DOI: 10.17226/13282

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...