skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Nanotechnology and Microengineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Versatile Method for Uniform Dispersion of Nanocarbons in Metal Matrix Based on Electrostatic Interactions

Li, Zan ; Fan, Genlian ; Tan, Zhanqiu ; Li, Zhiqiang ; Guo, Qiang ; Xiong, Dingbang ; Zhang, Di

Nano-Micro Letters, 2016, Vol.8(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0061-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Hierarchical Nanostructured Cu/Ni–Co Coating Electrode for Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Media

Wang, Ning ; Hang, Tao ; Chu, Dewei ; Li, Ming

Nano-Micro Letters, 2015, Vol.7(4), pp.347-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0049-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in MoS 2 -Based Field Effect Transistors (FETs)

Tong, Xin ; Ashalley, Eric ; Lin, Feng ; Li, Handong ; Wang, Zhiming

Nano-Micro Letters, 2015, Vol.7(3), pp.203-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0034-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-Pot Microwave-Assisted Synthesis of Graphene/Layered Double Hydroxide (LDH) Nanohybrids

Lonkar, Sunil ; Raquez, Jean-Marie ; Dubois, Philippe

Nano-Micro Letters, 2015, Vol.7(4), pp.332-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0047-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin-dependent Transport Properties of CrO 2 Micro Rod

Wang, Zhen ; Xi, Li ; Yang, Yikai ; Li, Yue ; Han, Xuemeng ; Zuo, Yalu ; Wang, Jianbo

Nano-Micro Letters, 2014, Vol.6(4), pp.365-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0010-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Si-Based Anode Materials for Li-Ion Batteries: A Mini Review

Ma, Delong ; Cao, Zhanyi ; Hu, Anming

Nano-Micro Letters, 2014, Vol.6(4), pp.347-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0008-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

Zhang, Jingyan ; Bai, Xiaowan ; Wang, Tongtong ; Xiao, Wen ; Xi, Pinxian ; Wang, Jinlan ; Gao, Daqiang ; Wang, John

Nano-Micro Letters, 2019, Vol.11(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-018-0232-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism

Sirelkhatim, Amna ; Mahmud, Shahrom ; Seeni, Azman ; Kaus, Noor ; Ann, Ling ; Bakhori, Siti ; Hasan, Habsah ; Mohamad, Dasmawati

Nano-Micro Letters, 2015, Vol.7(3), pp.219-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0040-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomedical Perspective of Electrochemical Nanobiosensor

Singh, Priti ; Pandey, Shailendra Kumar ; Singh, Jyoti ; Srivastava, Sameer ; Sachan, Sadhana ; Singh, Sunil Kumar

Nano-Micro Letters, 2016, Vol.8(3), p.193-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0077-x ; PMCID: 6223677 ; PMID: 30460280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling DNA Bundle Size and Spatial Arrangement in Self-assembled Arrays on Superhydrophobic Surface

Ciasca, Gabriele ; Papi, Massimiliano ; Palmieri, Valentina ; Chiarpotto, Michela ; Claudio, Simone ; Ninno, Adele ; Giovine, Ennio ; Campi, Gaetano ; Gerardino, Annamaria ; Businaro, Luca ; Spirito, Marco

Nano-Micro Letters, 2015, Vol.7(2), pp.146-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0027-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angle-Resolved Plasmonic Properties of Single Gold Nanorod Dimers

Wu, Jian ; Lu, Xuxing ; Zhu, Qiannan ; Zhao, Junwei ; Shen, Qishun ; Zhan, Li ; Ni, Weihai

Nano-Micro Letters, 2014, Vol.6(4), pp.372-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0011-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dipping Process Characteristics Based on Image Processing of Pictures Captured by High-speed Cameras

Li, Junhui ; Xia, Yang ; Wang, Wei ; Wang, Fuliang ; Zhang, Wei ; Zhu, Wenhui

Nano-Micro Letters, 2015, Vol.7(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0012-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

Zhan, Wenwen ; Sun, Liming ; Han, Xiguang

Nano-Micro Letters, 2019, Vol.11(1), pp.1-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-018-0235-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hollow Carbon Microspheres/MnO 2 Nanosheets Composites: Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Behaviors

Fan, Hui-li ; Ran, Fen ; Zhang, Xuan-xuan ; Song, Hai-ming ; Niu, Xiao-qin ; Kong, Ling-bin ; Kang, Long

Nano-Micro Letters, 2015, Vol.7(1), pp.59-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-014-0019-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Ming
  2. Papi, Massimiliano
  3. Dubois, Philippe
  4. Chu, Dewei
  5. Xia, Yang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...