skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Nanoparticles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Carbon Dioxide Electrolysis Based on Perovskite Cathode Enhanced with Nickel Nanocatalyst

Li, Yuanxin ; Xie, Kui ; Chen, Shigang ; Li, Huaxin ; Zhang, Yong ; Wu, Yucheng

Electrochimica Acta, 20 January 2015, Vol.153, pp.325-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; E-ISSN: 1873-3859 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2014.11.151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-aqueous synthesis of crystalline Co.sub.3O.sub.4 nanoparticles for lithium-ion batteries

Fan, Shan ; Liu, Xijun ; Li, Yufeng ; Yan, Eryun ; Wang, Chaohui ; Liu, Jianhong ; Zhang, Yong

Materials Letters, Jan 15, 2013, Vol.91, p.291(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel silicon nanoparticles with nitrogen-doped carbon shell dispersed in nitrogen-doped graphene and CNTs hybrid electrode for lithium ion battery.(Report)

Tang, Xiaofu ; Wen, Guangwu ; Zhang, Yong ; Wang, Dong ; Song, Yan

Applied Surface Science, Dec 15, 2017, Vol.425, p.742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.07.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In air synthesis of hexagonal Cd.sub.1- x Zn.sub.x S nanoparticles from single-source molecular precursors.(Author abstract)(Report)

Zhang, Yong Cai ; Chen, Wei Wei ; Hu, Xiao Ya

Materials Letters, Oct, 2007, Vol.61(26), p.4847(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering of Lanthanide-Doped Upconversion Nanoparticles for Optical Encoding.(Report)

Huang, Kai ; Idris, Niagara Muhammad ; Zhang, Yong

Small, Feb 17, 2016, Vol.12(7), p.836(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1613-6810 ; DOI: 10.1002/smll.201502722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upconversion fluorescence imaging of cells and small animals using lanthanide doped nanocrystals.(Report)

Chatterjee, Dev K. ; Rufaihah, Abdul J. ; Zhang, Yong

Biomaterials, March, 2008, Vol.29(7), p.937(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Au@Pd core–shell nanoparticles with controllable size and their application in surface-enhanced Raman spectroscopy

Hu, Jia-Wen ; Zhang, Yong ; Li, Jian-Feng ; Liu, Zheng ; Ren, Bin ; Sun, Shi-Gang ; Tian, Zhong-Qun ; Lian, Tim

Chemical Physics Letters, 2005, Vol.408(4), pp.354-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2614 ; E-ISSN: 1873-4448 ; DOI: 10.1016/j.cplett.2005.04.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminescent lanthanide nanomaterials: an emerging tool for theranostic applications

Ranjan, Shashi ; Jayakumar, Muthu Kumara Gnanasammandhan ; Zhang, Yong

Nanomedicine, May 2015, Vol.10(9), p.1477-1491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-5889, E-ISSN: 1748-6963, DOI: 10.2217/nnm.14.229

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of 3D rose-like nickel oxide nanoparticles by electrodeposition method and application in gas sensors.(Report)

Zhang, Yong ; Xie, Long-Zhen ; Yuan, Chao-Xin ; Zhang, Chun-Lin ; Liu, Su ; Peng, Ying-Quan ; Li, Hai-Rong ; Zhang, Miao

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2016, Vol.27(2), p.1817(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4522 ; DOI: 10.1007/s10854-015-3959-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of monodisperse MFe{sub 2}O{sub 4} (M = Fe and Zn) nanoparticles for polydiethylsiloxane-based ferrofluid with a solvothermal method

Wang, Wei ; Laboratory of Nanophotonic Functional Materials and Devices, Institute of Optoelectronic Materials and Technology, South China Normal University, Guangzhou 510631 ; Zhuang, Lin ; Zhang, Yong ; Shen, Hui

Materials Research Bulletin, 15 September 2015, Vol.69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5408 ; E-ISSN: 1873-4227 ; DOI: 10.1016/J.MATERRESBULL.2014.12.058

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A ppb-Level Formaldehyde Gas Sensor Based on Rose-Like Nickel Oxide Nanoparticles Prepared Using Electrodeposition Process

Zhang, Yong ; Xie, Long-Zhen ; Yuan, Chao-Xin ; Zhang, Chun-Lin ; Liu, Su ; Peng, Ying-Quan ; Li, Hai-Rong ; Zhang, Miao;

Nano, 2016, Vol.11(01) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1793-2920 ; DOI: 10.1142/S1793292016500090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raman and highly ultraviolet red-shifted near band-edge properties of LaCe-co-doped ZnO nanoparticles

Iqbal, Javed ; Liu, Xiaofang ; Zhu, Huichao ; Wu, Z.B ; Zhang, Yong ; Yu, Dapeng ; Yu, Ronghai

Acta Materialia, 2009, Vol.57(16), pp.4790-4796 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2009.06.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of upconversion nanoparticles in imaging, detection and therapy

Ang, Lei Yin ; Lim, Meng Earn ; Ong, Li Ching ; Zhang, Yong

Nanomedicine, September 2011, Vol.6(7), p.1273-1288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-5889, E-ISSN: 1748-6963, DOI: 10.2217/nnm.11.108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An electrochemical sensor based on Fe 3 O 4 @PANI nanocomposites for sensitive detection of Pb 2+ and Cd 2+

Kong, Ying ; Wu, Tingting ; Wu, Di ; Zhang, Yong ; Wang, Yaoguang ; Du, Bin ; Wei, Qin

Analytical Methods, 2018, Vol.10(39), pp.4784-4792 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-9660 ; E-ISSN: 1759-9679 ; DOI: 10.1039/c8ay01245h

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upconversion nanoparticles as versatile light nanotransducers for photoactivation applications

Idris, Niagara Muhammad ; Jayakumar, Muthu Kumara Gnanasammandhan ; Bansal, Akshaya ; Zhang, Yong

Chemical Society Reviews, 2015, Vol.44(6), pp.1449-1478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-0012 ; E-ISSN: 1460-4744 ; DOI: 10.1039/c4cs00158c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible light-sensitized S, N and C co-doped polymorphic TiO2 for photocatalytic destruction of microcystin-LR

Zhang, Geshan ; Zhang, Yong Cai ; Nadagouda, Mallikarjuna ; Han, Changseok ; O'Shea, Kevin ; El-Sheikh, Said M ; Ismail, Adel A ; Dionysiou, Dionysios D

Applied Catalysis B: Environmental, January 2014, Vol.144, pp.614-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-3373 ; E-ISSN: 1873-3883 ; DOI: 10.1016/j.apcatb.2013.07.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core@shell sub-ten-nanometer noble metal nanoparticles with a controllable thin Pt shell and their catalytic activity towards oxygen reduction

Deogratias, Ntirikwendera ; Ji, Muwei ; Zhang, Yong ; Liu, Jiajia ; Zhang, Jiatao ; Zhu, Hesun

Nano Research, 2015, Vol.8(1), pp.271-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-0124 ; E-ISSN: 1998-0000 ; DOI: 10.1007/s12274-014-0664-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrogenerated Chemiluminescence Behavior of Au nanoparticles-hybridized Pb (II) metal-organic framework and its application in selective sensing hexavalent chromium

Ma, Hongmin ; Li, Xiaojian ; Yan, Tao ; Li, Yan ; Liu, Haiyang ; Zhang, Yong ; Wu, Dan ; Du, Bin ; Wei, Qin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Feb 2016, p.22059 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep22059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermetallic PtBi core/ultrathin Pt shell nanoplates for efficient and stable methanol and ethanol electro-oxidization

Yuan, Xiaolei ; Jiang, Xiaojing ; Cao, Muhan ; Chen, Lei ; Nie, Kaiqi ; Zhang, Yong ; Xu, Yong ; Sun, Xuhui ; Li, Yanguang ; Zhang, Qiao

Nano Research, 2019, Vol.12(2), pp.429-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-0124 ; E-ISSN: 1998-0000 ; DOI: 10.1007/s12274-018-2234-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly selective fluorescent chemosensor for detection of Fe3+ based on Fe3O4@ZnO

Li, Jingshuai ; Wang, Qi ; Guo, Zhankui ; Ma, Hongmin ; Zhang, Yong ; Wang, Bing ; Bin, Du ; Wei, Qin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2016, p.23558 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep23558

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (29)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Wei, Qin
 4. Wei, Q
 5. Ma, Hongmin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...