skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Chủ đề: Bond Strength xóa Chủ đề: Nanoleakage xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bonding of universal adhesives to dentine – Old wine in new bottles?

Chen, C. ; Niu, L.-N. ; Xie, H. ; Zhang, Z.-Y. ; Zhou, L.-Q. ; Jiao, K. ; Chen, J.-H. ; Pashley, D.H. ; Tay, F.R.

Journal of Dentistry, May 2015, Vol.43(5), pp.525-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 3-year water storage on the performance of one-step self-etch adhesives applied actively on dentine

Loguercio, Alessandro Dourado ; Stanislawczuk, Rodrigo ; Mena-Serrano, Alexandra ; Reis, Alessandra

Journal of Dentistry, August 2011, Vol.39(8), pp.578-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2011.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Niu, L.-N.
  2. Loguercio, Alessandro Dourado
  3. Reis, Alessandra
  4. Mena-Serrano, Alexandra
  5. Zhou, L.-Q.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...