skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa Chủ đề: Music Perception xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of musical experiences on discrimination of two-pure-tone simultaneous intervals.

谷口, 高士 ; Taniguchi, Takashi

心理学研究, 1989, Vol.60(3), pp.148-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; DOI: 10.4992/jjpsy.60.148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent trends in the psychology of music perception: The perceptual processes of melody and musical pitch.

津崎, 実 ; Tsuzaki, Minoru

心理学研究, 1988, Vol.59(3), pp.176-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; DOI: 10.4992/jjpsy.59.176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Auditory Neurophysiological Approach for Music Perception.

力丸, 裕 ; Riquimaroux, Hiroshi

音声言語医学, 1996, Vol.37(4), pp.455-461

ISSN: 0030-2813 ; DOI: 10.5112/jjlp.37.455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 津崎, 実
  2. 谷口, 高士
  3. Riquimaroux, Hiroshi
  4. Tsuzaki
  5. Taniguchi, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...