skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Multiple-Domain Applicability xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProSPer: modeling the change, driving the persuasion

Fenicio, Alessandro ; Calvary, Gaëlle ; Laurillau, Yann ; Vanderdonckt, Jean

Actes de la 28ième conference francophone sur l'Interaction Homme-Machine, 25 October 2016, pp.59-69

ISBN: 9781450342438 ; ISBN: 1450342434 ; DOI: 10.1145/3004107.3004129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...