skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Corbetta, Maurizio xóa Chủ đề: Multiple Sclerosis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased functional connectivity indicates the severity of cognitive impairment in multiple sclerosis.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Hawellek, David J. ; Hipp, Joerg F. ; Lewis, Christopher M. ; Corbetta, Maurizio ; Engel, Andreas K.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 22, 2011, Vol.108(47), p.19066(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joerg F. Hipp
  2. Engel , Andreas K.
  3. Hawellek, David
  4. Hipp , Joerg F.
  5. Engel, Andreas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...