skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Computer Applications (General) (Ci) xóa Chủ đề: Screens xóa Chủ đề: Multimodal Errors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overriding errors in a speech and gaze multimodal architecture

Zhang, Qiaohui ; Imamiya, Atsumi ; Go, Kentaro ; Mao, Xiaoyang

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.346-348

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964527

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mao, Xiaoyang
  2. Go, Kentaro
  3. Zhang, Qiaohui
  4. Imamiya, Atsumi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...