skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Pelachaud, Catherine xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Multimodal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating distinctive behavior for Embodied Conversational Agents

Mancini, Maurizio ; Pelachaud, Catherine

Journal on Multimodal User Interfaces, 2009, Vol.3(4), pp.249-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0048-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mancini, Maurizio
  2. Mancini, M.
  3. Kipp, Michael
  4. Pelachaud, Catherine
  5. Pelachaud, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...