skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Tác giả/ người sáng tác: Pastor, Oscar xóa Chủ đề: Multimedia Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Playing with the Past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing with the Past

Champion, Erik; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781849965002 ; ISBN: 1849965005 ; E-ISBN: 9781849965019 ; E-ISBN: 1849965013 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-501-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem

Gallud, José A. ;Penichet, Victor M. R. ;Tesoriero, Ricardo;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Gallud, José A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781447122708 ; ISBN: 1447122704 ; E-ISBN: 9781447122715 ; E-ISBN: 1447122712 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Web Accessibility: A Foundation for Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Accessibility: A Foundation for Research

Harper, Simon ;Yesilada, Yeliz ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Harper, Simon (Editor) ; Yesilada, Yeliz (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848000490 ; ISBN: 1848000499 ; E-ISBN: 9781848000506 ; E-ISBN: 1848000502 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-050-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Funology: From Usability to Enjoyment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funology: From Usability to Enjoyment

Blythe, Mark A. ;Monk, A. F. ;Overbeeke, Kees ;Wright, P. C.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaälle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Blythe, Mark A (Editor) ; Overbeeke, Kees (Editor) ; Monk, Andrew F (Editor) ; Wright, Peter C (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781402029660 ; ISBN: 1402029667 ; E-ISBN: 9781402029677 ; E-ISBN: 1402029675 ; DOI: 10.1007/1-4020-2967-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...