skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and the economic, political, and environmental multilateralism: the Lula years (2003-2010)

Visentini, Paulo G. Fagundes ; Silva, André Luiz Reis Da

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2010, Vol.53(spe), pp.54-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000300004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1623 plan for Global Governance: the obscure history of its reception/O Plano de 1623 pela Governanca Global: a obscura historia da sua repercussao.(Ensayo)

De La Reza, German A.

Revista Brasileira de Politica, 2015, Vol.58(2), p.146(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201500208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pax Americana or the empire of insecurity?

Hurrell, Andrew

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2005, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reza, German A. De La
  2. Silva, André Luiz Reis da
  3. De La Reza, G.A.
  4. Visentini, Paulo
  5. De La Reza, German

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...