skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.588  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Chủ đề: Multiculturalism xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispositional neutrality and minority rights

Lippert-Rasmussen, Kasper

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 02 January 2017, Vol.20(1), p.49-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2016.1253162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Critique of the Minority Rights’ Concept

Filip Majetić

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 April 2010, Vol.26(1), pp.27-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights and anti-discrimination policy in Mauritius – the case of ‘Malaise Creole’

Lallmahomed-Aumeerally, Naseem

International Journal of Cultural Policy, 04 July 2017, Vol.23(4), p.446-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1069823

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

True Finns and Non-True Finns: The Minority Rights Discourse of Populist Politics in Finland

Wahlbeck, Östen

Journal of Intercultural Studies, 01 November 2016, Vol.37(6), p.574-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-6868 ; E-ISSN: 1469-9540 ; DOI: 10.1080/07256868.2016.1235020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs

Verkuyten, Maykel ; Yildiz, Ali Aslan

Political Psychology, August 2006, Vol.27(4), pp.527-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2006.00525.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reassessing Recognition

Seglow, Jonathan

Political Theory, February 2018, Vol.46(1), pp.123-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591717696024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond "Basic Liberal Proceduralism".(Review Symposium: Culture, Equality and Recognition: A Symposium on Alan Patten's Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights)(Critical essay)

Castiglione, Dario

Political Theory, 2018, Vol.46(1), pp.115-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN DEFENCE OF GEO-CULTURAL IDENTITY: AN ARGUMENT AGAINST KYMLICKA'S VIEW OF MULTICULTURALISM AND MINORITY RIGHTS

Talukder, Munir Hossain

CEU Political Science Journal, 2013, Issue 4, pp.405-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1818-7668 ; E-ISSN: 1818-7668

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Multiculturalism and Minority Rights: The Role of National Identification and Out-group Threat

Verkuyten, Maykel

Social Justice Research, 2009, Vol.22(1), pp.31-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7466 ; E-ISSN: 1573-6725 ; DOI: 10.1007/s11211-008-0087-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Cultural Protection for Environmentally Displaced Populations: Banaban Minority Rights in Fiji

Tabucanon, Gil Marvel P

International Journal on Minority and Group Rights, 2014, Vol.21(1), pp.25-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02101002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism, ethnicity and minority rights: the complexity and paradox of ethnic organizations in Canada.(Case study)

Guo, Shibao ; Guo, Yan

Canadian Ethnic Studies Journal, Spring-Summer, 2011, Vol.43(1-2), p.59(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3496

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REFRAMING KURTZ'S PAINTING: COLONIAL LEGACIES AND MINORITY RIGHTS IN ETHNICALLY DIVIDED SOCIETIES

Brower, Tom

Duke Journal of Comparative & International Law, Fall, 2016, p.35(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-6736

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In defence of geo-cultural identity: an argument against Kymlicka's view of multiculturalism and minority rights.(Report)

Talukder, Munir Hossain

CEU Political Science Journal, Dec, 2013, Vol.8(4), p.405(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1818-7668

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism, Ethnicity and Minority Rights: The Complexity and Paradox of Ethnic Organizations in Canada

Guo, Shibao, -- ; Guo, Yan

Canadian Ethnic Studies, 2011, Vol.43(1), pp.59-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3496 ; E-ISSN: 1913-8253

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Multiculturalism, and Expensive Cultural Tastes: Quong on Luck Egalitarianism and Cultural Minority Rights

Lippert-Rasmussen, Kasper; Weinstock, Daniel Marc (Editor) ; Weinstock, Daniel Marc (Editor)

Les ateliers de l'éthique, 2011, Vol.6(2), pp.176-192 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1718-9977

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority politics in the Middle East and North Africa: the prospects for transformative change

Kymlicka, Will ; Pföstl, Eva

Ethnic and Racial Studies, 14 November 2015, p.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1061132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutrality as a Basis for Minority Cultural Rights

Lister, Andrew; Tappolet, Christine (Editor)

Les ateliers de l'éthique, 2015, Vol.10(2), pp.147-156 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1718-9977

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Quebec Values" Debate of 2013: Minority vs. Collective Rights

Howard-Hassmann, Rhoda E.

Human Rights Quarterly, 2018, Vol.40(1), pp.144-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The “Quebec Values” Debate of 2013: Minority vs. Collective Rights

Howard-Hassmann, Rhoda E

Human Rights Quarterly, 2018, Vol.40(1), pp.144-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical response to Will Kymlicka´s view of multiculturalism

Anwarullah Bhuiyan, A.

Human Affairs, 2011, Vol.21(2), pp.129-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-3055 ; E-ISSN: 1337-401X ; DOI: 10.2478/s13374-011-0015-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.588  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.007)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (354)
 2. 2008đến2009  (452)
 3. 2010đến2011  (516)
 4. 2012đến2014  (703)
 5. Sau 2014  (563)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.505)
 2. Bình xét khoa học  (72)
 3. Tin tức  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.520)
 2. French  (47)
 3. Spanish  (27)
 4. German  (24)
 5. Portuguese  (13)
 6. Chinese  (9)
 7. Lithuanian  (5)
 8. Slavic (Other)  (2)
 9. Italian  (2)
 10. Croatian  (2)
 11. Bokmål, Norwegian  (1)
 12. Danish  (1)
 13. Turkish  (1)
 14. Czech  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Modood, Tariq
 2. Verkuyten, Maykel
 3. Kymlicka, Will
 4. Meer, Nasar
 5. Lægaard, Sune

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...