skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Multi-User Mimo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

다중 사용자 MIMO 채널 환경에서 셀 용량을 증가 시키는 사용자 선택 기법

정재호(Jaeho Chung) ; 최승원(Seung-Won Choi)

한국통신학회논문지, 2011, Vol.36(1), pp.22-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-carrier frequency domain adaptive antenna array for uplink multi-user MIMO transmission in a cellular system

Peng, Wei ; Adachi, Fumiyuki

Physical Communication, September 2013, Vol.8, pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-4907 ; E-ISSN: 1876-3219 ; DOI: 10.1016/j.phycom.2013.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user MIMO MMSE non-regenerative relaying using local channel state information

Stefanović, Hana ; Stanković, Veljko ; Stefanović, MihajloČ ; Spalević, Petar ; Panić, Stefan ; Milosavljević, Srdjan

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2012, Vol.2012(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-6180 ; DOI: 10.1186/1687-6180-2012-186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

시변 다중입출력 방송 채널을 위한 채널예측이 적용된 협력 빔형성 시스템

김진(Jin Kim) ; 강진환(Jin Whan Kang) ; 김상효(Sang-Hyo Kim)

한국통신학회논문지, 2011, Vol.36(5), pp.302-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Evaluation of Low Complexity User Selection Schemes for Multi-User MIMO Systems

Nishino, Satoshi ; Murata, Hidekazu

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2015, Vol.E98.A(2), pp.606-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E98.A.606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Throughput Improvement Technique Using Adaptive Control of Perturbation Interval for Downlink Multi-User MIMO Based on Vector Perturbation

Mori, Hiroki ; Tohzaka, Yuji ; Aoki, Tsuguhide ; Tanabe, Yasuhiko

IEICE Transactions on Communications, 2012, Vol.E95.B(9), pp.2861-2869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E95.B.2861

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Order Multi-User MIMO Subspace Detection

Sarieddeen, Hadi ; Mansour, Mohammad ; Jalloul, Louay ; Chehab, Ali

Journal of Signal Processing Systems, 2018, Vol.90(3), pp.305-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8018 ; E-ISSN: 1939-8115 ; DOI: 10.1007/s11265-017-1231-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the Queueing Process in the Performance of Downlink SDMA Systems

Bellalta, B. ; Barcelo, J. ; Oliver, M.

Wireless Personal Communications, 2012, Vol.65(4), pp.909-927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-011-0319-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource allocation for statistical QoS guarantees in MIMO cellular networks

Memis, Mehmet ; Ercetin, Ozgur ; Gurbuz, Ozgur ; Azhari, Seyed

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2015, Vol.2015(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/s13638-015-0446-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

하향링크 다중 사용자 MIMO 통신 시스템을 위한 확장형 고정복잡도 스피어 복호기

구지훈(Jihun Koo) ; 김용석(Yongsuk Kim) ; 김재석(Jaeseok Kim)

한국통신학회논문지, 2014, Vol.39(4), pp.180-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

다중 사용자 MIMO 채널 환경에서 셀 용량을 증가시키는 사용자 선택 기법

정재호 ; 최승원 ; Chung, Jae-Ho ; Choi, Seung-Won

한국통신학회논문지. The Journal of Korea Information and Communications Society. 통신이론 및 시스템, 2011, Vol.36(c1), pp.22-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indoor Experiments on 4-by-2 Multi-User MIMO and Carrier Aggregation Achieving Real-Time 1-Gbps Data Transmission in LTE-Advanced Downlink

Kakishima, Yuichi ; Kawamura, Teruo ; Kishiyama, Yoshihisa ; Andoh, Hidehiro

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2014, Vol.E97.A(1), pp.109-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E97.A.109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel THP Scheme with Minimum Noise Enhancement for Multi-User MIMO Systems

Fujita, Shogo ; Lanante Jr., Leonardo ; Nagao, Yuhei ; Kurosaki, Masayuki ; Ochi, Hiroshi

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2013, Vol.E96.A(6), pp.1340-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E96.A.1340

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-Complexity GSVD-Based Beamforming and Power Allocation for a Cognitive Radio Network

Park, Jaehyun ; Park, Yunju ; Hwang, Sunghyun ; Jeong, Byung Jang

IEICE Transactions on Communications, 2012, Vol.E95.B(11), pp.3536-3544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E95.B.3536

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Error-Propagation Minimization Based Signal Selection Scheme for QRM-MLD

Shubhi, Ilmiawan ; Murata, Hidekazu

IEICE Transactions on Communications, 2016, Vol.E99.B(7), pp.1566-1576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2015EBP3435

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tomlinson-Harashima Precoded MIMO in wireless networks: to THP or not to THP?

Özdemir, Battal ; Gürbüz, Özgür

Telecommunication Systems, 2013, Vol.53(4), pp.439-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-013-9705-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Radio-Based Distributed Multi-User MIMO Testbed: Towards Green Wireless Communications

Murata, Hidekazu ; Yoshida, Susumu ; Yamamoto, Koji ; Umehara, Daisuke ; Denno, Satoshi ; Morikura, Masahiro

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2013, Vol.E96.A(1), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E96.A.247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible coordinated beamforming (FlexCoBF) for the downlink of multi-user MIMO systems in single and clustered multiple cells

Song, Bin ; Roemer, Florian ; Haardt, Martin

Signal Processing, September 2013, Vol.93(9), pp.2462-2473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2013.03.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antenna Array Arrangement for Massive MIMO to Reduce Channel Spatial Correlation in LOS Environment

Arai, Takuto ; Ohta, Atsushi ; Shirato, Yushi ; Kurosaki, Satoshi ; Maruta, Kazuki ; Iwakuni, Tatsuhiko ; Iizuka, Masataka

IEICE Transactions on Communications, 2016, Vol.advpub(0) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2015EBP3529

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orthogonal beamforming using Gram-Schmidt orthogonalization for multi-user MIMO downlink system

Matsumura, Kunitaka ; Ohtsuki, Tomoaki

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2011, Vol.2011(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-41

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (5)
 2. 2009đến2010  (14)
 3. 2011đến2012  (32)
 4. 2013đến2015  (51)
 5. Sau 2015  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (105)
 2. Korean  (20)
 3. Japanese  (16)
 4. Chinese  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Murata, Hidekazu
 2. Tufvesson, Fredrik
 3. Gao, Xiang
 4. Rahul, Hariharan
 5. Katabi, Dina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...