skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Dai, Guozhong xóa Chủ đề: Multi-Touch Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unistroke gestures on multi-touch interaction: supporting flexible touches with key stroke extraction

Jiang, Yingying ; Tian, Feng ; Zhang, Xiaolong ; Liu, Wei ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.85-88

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2166982

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left and right hand distinction for multi-touch tabletop interactions

Zhang, Zhensong ; Zhang, Fengjun ; Chen, Hui ; Liu, Jiasheng ; Wang, Hongan ; Dai, Guozhong

Proceedings of the 19th international conference on intelligent user interfaces, 24 February 2014, pp.47-56

ISBN: 9781450321846 ; ISBN: 1450321844 ; DOI: 10.1145/2557500.2557525

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dai, G.
  2. Wang, H.
  3. Wang, Hongan
  4. Dai, Guozhong
  5. Tian, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...