skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Heart Journal xóa Chủ đề: Movement Disorders xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocarditis with transient left ventricular apical dyskinesis

Pasquini, J A ; Gottdiener, J S ; Cutler, D J ; Fletcher, R D

American heart journal, February 1985, Vol.109(2), pp.371-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3966358 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pasquini, J.A.
  2. Gottdiener, J.S.
  3. Cutler, D.Joshua
  4. Pasquini, John A
  5. Gottdiener, John S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...