skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mouth xóa Nhan đề tạp chí: Stomatologia xóa Chủ đề: Dental Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efecte chimice şi electrochimice ale metalelor in cavitatea bucală.
Chemical and electrochemical effects of metals in the oral cavity

Schwind, O

Stomatologia, 1968, Vol.15(3), pp.209-14

ISSN: 0039-1719 ; PMID: 5246743 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schwind, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...