skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The new face of political cinema commitment in French film since 1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new face of political cinema commitment in French film since 1995

O'Shaughnessy, Martin

E-ISBN 9780857456908 ; E-ISBN 9781845453220 ; E-ISBN 9781845456733

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. O'Shaughnessy, Martin
  2. Oashaughnessy, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...