skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2014đến2015 xóa Chủ đề: Mother xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mothers’ perceptions of family centred care in neonatal intensive care units

Finlayson, Kenneth ; Dixon, Annie ; Smith, Chris ; Dykes, Fiona ; Flacking, Renee

Sexual & Reproductive Healthcare, October 2014, Vol.5(3), pp.119-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-5756 ; E-ISSN: 1877-5764 ; DOI: 10.1016/j.srhc.2014.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...