skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Vogelsberger, Mark xóa Chủ đề: Morphology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping substructure in the HST Frontier Fields cluster lenses and in cosmological simulations

Natarajan, Priyamvada ; Chadayammuri, Urmila ; Jauzac, Mathilde ; Richard, Johan ; Ebeling, Harald ; Jiang, Fangzhou ; van Den Bosch, Frank ; Jullo, Eric ; Pillepich, Annalisa ; Popa, Cristina ; Marinacci, Federico ; Hernquist, Lars ; Meneghetti, Massimo ; Vogelsberger, Mark; Vogelsberger, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw3385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock finding on a moving-mesh: II. Hydrodynamic shocks in the Illustris universe

Schaal, Kevin ; Springel, Volker ; Pakmor, Rüdiger ; Pfrommer, Christoph ; Nelson, Dylan ; Vogelsberger, Mark ; Pillepich, Annalisa ; Sijacki, Debora ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas rich and gas poor structures through the stream velocity effect

Popa, Cristina ; Naoz, Smadar ; Marinacci, Federico ; Vogelsberger, Mark; Vogelsberger, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 21, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Illustris simulation: the evolving population of black holes across cosmic time

Sijacki, Debora ; Vogelsberger, Mark ; Springel, Volker ; Torrey, Paul ; Snyder, Greg ; Nelson, Dylan ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv1340

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vogelsberger, Mark
  2. Hernquist, Lars
  3. Sijacki, Debora
  4. Springel, Volker
  5. Genel, Shy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...