skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Morphology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watching language grow in the manual modality: Nominals, predicates, and handshapes

Goldin-Meadow, S ; Brentari, D ; Coppola, M ; Horton, L ; Senghas, A

Cognition, March 2015, Vol.136, pp.381-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2014.11.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forging a morphological system out of two dimensions: Agentivity and number

Horton, L ; Goldin-Meadow, S ; Coppola, M ; Senghas, A ; Brentari, D

Open linguistics, December 2015, Vol.1(1), pp.596-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2300-9969 ; PMID: 26740937 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...