skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Acta Sociologica xóa Chủ đề: Norway xóa Chủ đề: Moral Economy xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral economies of the welfare state: A qualitative comparative study

Taylor-Gooby, Peter ; Hvinden, Bjørn ; Mau, Steffen ; Leruth, Benjamin ; Schoyen, Mi Ah ; Gyory, Adrienn

Acta Sociologica, May 2019, Vol.62(2), pp.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699318774835

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mau, Steffen
  2. Mau, S.
  3. Schoyen, Mi Ah
  4. Hvinden, B.
  5. Gyory, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...