skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Community gene annotation in practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community gene annotation in practice

Loveland, J. E. ; Gilbert, J. G. R. ; Griffiths, E. ; Harrow, J. L.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas009-bas009 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, R. A. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Suner, M.-M. ; Wilming, L. ; Aken, B. ; Barrell, D. ; Frankish, A. ; Wallin, C. ; Searle, S. ; Diekhans, M. ; Harrow, J. ; Pruitt, K. D.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas008-bas008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...