skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Molecular Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: Figure S1. of Diagnostic accuracy of contrast-enhanced ultrasound for characterization of kidney lesions in patients with and without chronic kidney disease

Emily Chang ; Wui Chong ; Sandeep Kasoji ; Julia Fielding ; Ersan Altun ; Lee Mullin ; Jung In Kim ; Jason Fine ; Paul Dayton ; Wendy Rathmell

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3849550_D2.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12882-017-0681-8 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3849550_D2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: Figure S1. of Diagnostic accuracy of contrast-enhanced ultrasound for characterization of kidney lesions in patients with and without chronic kidney disease

Emily Chang ; Wui Chong ; Sandeep Kasoji ; Julia Fielding ; Ersan Altun ; Lee Mullin ; Jung In Kim ; Jason Fine ; Paul Dayton ; Wendy Rathmell

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3849550_D2 ; Related DOI: 10.1186/s12882-017-0681-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: Figure S1. of IPLaminator: an ImageJ plugin for automated binning and quantification of retinal lamination

Shuai Li ; Michael Woodfin ; Seth Long ; Peter Fuerst

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614375_D6 ; Related DOI: 10.1186/s12859-016-0876-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: Figure S1. of IPLaminator: an ImageJ plugin for automated binning and quantification of retinal lamination

Shuai Li ; Michael Woodfin ; Seth Long ; Peter Fuerst

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614375_D6.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12859-016-0876-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614375_D6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The full-ORF clone resource of the German cDNA Consortium-3

Stephanie Bechtel ; Heiko Rosenfelder ; Anny Duda ; Christian Peter Schmidt ; Ute Ernst ; Ruth Wellenreuther ; Alexander Mehrle ; Claudia Schuster ; Andre Bahr ; Helmut Blöcker ; Dagmar Heubner ; Andreas Hoerlein ; Guenter Michel ; Holger Wedler ; Karl Köhrer ; Birgit Ottenwälder ; Annemarie Poustka ; Stefan Wiemann ; Ingo Schupp

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.21097

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The full-ORF clone resource of the German cDNA Consortium-3

Stephanie Bechtel ; Heiko Rosenfelder ; Anny Duda ; Christian Peter Schmidt ; Ute Ernst ; Ruth Wellenreuther ; Alexander Mehrle ; Claudia Schuster ; Andre Bahr ; Helmut Blöcker ; Dagmar Heubner ; Andreas Hoerlein ; Guenter Michel ; Holger Wedler ; Karl Köhrer ; Birgit Ottenwälder ; Annemarie Poustka ; Stefan Wiemann ; Ingo Schupp

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.21097.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.21097

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: Figure S2. of IPLaminator: an ImageJ plugin for automated binning and quantification of retinal lamination

Shuai Li ; Michael Woodfin ; Seth Long ; Peter Fuerst

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614375_D3 ; Related DOI: 10.1186/s12859-016-0876-1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: Figure S2. of IPLaminator: an ImageJ plugin for automated binning and quantification of retinal lamination

Shuai Li ; Michael Woodfin ; Seth Long ; Peter Fuerst

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614375_D3.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12859-016-0876-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614375_D3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michael Woodfin
  2. Shuai Li
  3. Peter Fuerst
  4. Seth Long
  5. Julia Fielding

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...