skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa Chủ đề: Models, Statistical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GLEaMviz computational tool, a publicly available software to explore realistic epidemic spreading scenarios at the global scale

Broeck, Wouter Van Den ; Gioannini, Corrado ; Gonçalves, Bruno ; Quaggiotto, Marco ; Colizza, Vittoria ; Vespignani, Alessandro

BMC Infectious Diseases, 2011, Vol.11, p.37-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/1471-2334-11-37 ; PMCID: 3048541 ; PMID: 21288355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Broeck, Wouter Van Den
  2. Van Den Broeck, Wouter
  3. Gonçalves Bruno
  4. Broeck, Wouter
  5. Gioannini, Corrado

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...