skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Boccaletti, Stefano xóa Chủ đề: Models, Biological xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of Time-Course Experiments for Kinetic Model Discrimination (Kinetic Model Discrimination)

Lages, Nuno F ; Cordeiro, Carlos ; Sousa Silva, Marta ; Ponces Freire, Ana ; Ferreira, António E. N; Boccaletti, Stefano (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e32749 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Node Vulnerability under Finite Perturbations in Complex Networks

Gutiérrez, Ricardo ; Del-Pozo, Francisco ; Boccaletti, Stefano; Ben-Jacob, Eshel (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020236 ; PMCID: 3116827 ; PMID: 21698232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boccaletti, Stefano
  2. Ferreira, António E N
  3. Freire, AP
  4. Ferreira, A.E.N.
  5. Cordeiro, Carlos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...