skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From design to application of a decision-support for integrated river-basin management

de Kok, Jean-Luc ; Kofalk, S. ; Berlekamp, J. ; Hahn, B. ; Wind, H.G.; Water Management ; Faculty of Engineering Technology

Water resources management, 2009, Vol.23(9), pp.1781-1811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0920-4741

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. SpringerLink Open Access  (1)
  4. OneFile (GALE)  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...