skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Nhan đề tạp chí: Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking xóa Chủ đề: Mobile Wimax xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile WiMAX field trial test through multimedia performance evaluation

Zhang, Hongguang ; Boutabia, Mohammed ; Nguyen, Hang ; Crespi, Noël ; Pang, Ai-Chun ; Zhou, Liang ; Wei, Jianming

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012, Vol.2012(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Jianming
  2. Pang, Ai-Chun
  3. Crespi, Noël
  4. Boutabia, Mohammed
  5. Crespi, Noeel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...