skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Mobile Phone xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Adaptive Interfaces
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Interfaces

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn sẵn có

2
Convergence Broadcast And Telecommunication Services: What Are Real Users' Needs?
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence Broadcast And Telecommunication Services: What Are Real Users' Needs?

Ubiquitous and Pervasive Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781605669601

Toàn văn không sẵn có

3
Mobile Technologies Support Effective Learning
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Technologies Support Effective Learning

Encyclopedia of Information Science and Technology

ISBN: 9781466658882

Toàn văn không sẵn có

4
Ethnographic Approaches To Digital Research
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnographic Approaches To Digital Research

The SAGE Handbook of Digital Technology Research

ISBN: 9781446200476

Toàn văn không sẵn có

5
Warranting High Perceived Quality Of Experience (Pqoe) In Pervasive Interactive Multimedia Systems
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warranting High Perceived Quality Of Experience (Pqoe) In Pervasive Interactive Multimedia Systems

Ubiquitous and Pervasive Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781605669601

Toàn văn không sẵn có

6
Building A Path For Future Communities
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building A Path For Future Communities

Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems

ISBN: 9781605662640

Toàn văn không sẵn có

7
Location-Based Environments And Technologies
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location-Based Environments And Technologies

The SAGE Handbook of Digital Technology Research

ISBN: 9781446200476

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...