skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Mobile Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modell, Architektur und Plattform für Informationssysteme mit Kontextbezug

Schmidt, Albrecht ; Gellersen, Hans-Werner

Informatik - Forschung und Entwicklung, 2001, Vol.16(4), pp.213-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-3564 ; E-ISSN: 0949-2925 ; DOI: 10.1007/s004500100096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Sensor Context-Awareness in Mobile Devices and Smart Artifacts

Gellersen, Hans ; Schmidt, Albrecht ; Beigl, Michael

Mobile Networks and Applications, 2002, Vol.7(5), pp.341-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-469X ; E-ISSN: 1572-8153 ; DOI: 10.1023/A:1016587515822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...