skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mobile Augmented Reality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using nature elements in mobile AR for education with children

Alakärppä, Ismo ; Jaakkola, Elisa ; Väyrynen, Jani ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 19th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 04 September 2017, pp.1-13

ISBN: 9781450350754 ; ISBN: 1450350755 ; DOI: 10.1145/3098279.3098547

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alakärppä, Ismo
  2. Jaakkola, Elisa
  3. Alakärppä, I.
  4. Alakã¤Rppã¤, Ismo
  5. Vã¤Yrynen, Jani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...