skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mixed Recycled Aggregates xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upscaling the Use of Mixed Recycled Aggregates in Non-Structural Low Cement Concrete

López-Uceda, Antonio ; Ayuso, Jesús ; Jiménez, José Ramón ; Agrela, Francisco ; Barbudo, Auxiliadora ; De Brito, Jorge; Narciso, Javier (editor)

Materials, 2016, Vol.9(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma9020091 ; PMCID: 5456509 ; PMID: 28787892

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction of road sections using mixed recycled aggregates treated with cement in Malaga, Spain

Agrela, Francisco ; Barbudo, Auxi ; Ramírez, Antonio ; Ayuso, Jesús ; Carvajal, María Dolores ; Jiménez, José Ramón

Resources, Conservation & Recycling, 2012, Vol.58, pp.98-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449 ; E-ISSN: 1879-0658 ; DOI: 10.1016/j.resconrec.2011.11.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jimenez, Jr
  2. Jiménez, José Ramón
  3. Jiménez, J.R.
  4. Ayuso, J
  5. Agrela, Francisco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...