skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Gene Expression xóa Chủ đề: Miscellaneous xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genomic basis of parasitism in the Strongyloides clade of nematodes

Hunt, Vicky L ; Tsai, Isheng J ; Coghlan, Avril ; Reid, Adam J ; Holroyd, Nancy ; Foth, Bernardo J ; Tracey, Alan ; Cotton, James A ; Stanley, Eleanor J ; Beasley, Helen ; Bennett, Hayley M ; Brooks, Karen ; Harsha, Bhavana ; Kajitani, Rei ; Kulkarni, Arpita ; Harbecke, Dorothee ; Nagayasu, Eiji ; Nichol, Sarah ; Ogura, Yoshitoshi ; Quail, Michael A ; Randle, Nadine ; Xia, Dong ; Brattig, Norbert W ; Soblik, Hanns ; Ribeiro, Diogo M ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Hayashi, Tetsuya ; Itoh, Takehiko ; Denver, Dee R ; Grant, Warwick ; Stoltzfus, Jonathan D ; Lok, James B ; Murayama, Haruhiko ; Wastling, Jonathan ; Streit, Adrian ; Kikuchi, Taisei ; Viney, Mark ; Berriman, Matthew

Nature genetics, March 2016, Vol.48(3), pp.299-307 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 26829753 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.3495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallida elucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode

Cotton, James A ; Lilley, Catherine J ; Jones, Laura M ; Kikuchi, Taisei ; Reid, Adam J ; Thorpe, Peter ; Tsai, Isheng J ; Beasley, Helen ; Blok, Vivian ; Cock, Peter J A ; Eves-Van Den Akker, Sebastian ; Holroyd, Nancy ; Hunt, Martin ; Mantelin, Sophie ; Naghra, Hardeep ; Pain, Arnab ; Palomares-Rius, Juan E ; Zarowiecki, Magdalena ; Berriman, Matthew ; Jones, John T ; Urwin, Peter E

Genome biology, 03 March 2014, Vol.15(3), pp.R43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 24580726 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2014-15-3-r43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing, Roz ; Kikuchi, Taisei ; Martinelli, Axel ; Tsai, Isheng J ; Beech, Robin N ; Redman, Elizabeth ; Holroyd, Nancy ; Bartley, David J ; Beasley, Helen ; Britton, Collette ; Curran, David ; Devaney, Eileen ; Gilabert, Aude ; Hunt, Martin ; Jackson, Frank ; Johnston, Stephanie L ; Kryukov, Ivan ; Li, Keyu ; Morrison, Alison A ; Reid, Adam J ; Sargison, Neil ; Saunders, Gary I ; Wasmuth, James D ; Wolstenholme, Adrian ; Berriman, Matthew ; Gilleard, John S ; Cotton, James A

Genome biology, 28 August 2013, Vol.14(8), pp.R88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 23985316 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2013-14-8-r88

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kikuchi, Taisei
  2. Berriman, Matthew
  3. Holroyd, Nancy
  4. Beasley, Helen
  5. Tsai, Isheng J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...