skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Chủ đề: Minority & Ethnic Groups xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koreans in Japan: Critical Voices from the Margin

Grinker, Roy

The Journal of Asian Studies, Vol.61(1), pp.280-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questione Nazionale e Migrazioni Etniche: La Russia e lo Spazio Post-Sovietico

Todisco, Enrico

The International Migration Review, Vol.34(1), pp.294-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2676036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Sorrows: The Diasporic Imagination of Irish, Polish, and Jewish Immigrants in the United States

Bukowczyk, John

The International Migration Review, Vol.31(1), pp.192-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and Belonging in the Hinterlands

Pye, Lucian

The Journal of Asian Studies, Vol.63(4), pp.1211-1212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

India Against Itself: Assam and the Politics of Nationality

Jaffrelot, Christophe

The Journal of Asian Studies, Vol.60(1), pp.255-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In defense of the state: On Neil Bissoondath's Selling Illusions, Michael Lind's The Next American Nation, and Tzvetan Todorov's Morals of History

Fourny, Jean-Francois

Research in African Literatures, Vol.28(4), pp.142-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fourny, Jean-Franois
  2. Roy Richard Grinker
  3. Jean-François Fourny
  4. Fourny, Jean-Francois
  5. Christophe Jafrelot

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...