skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minority & Ethnic Groups xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity of Romanians in Transylvania

Murdock, Graeme

The American Historical Review, Vol.108(1), pp.285-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parlez vous Hongrois? (Romania) (Science in Eastern Europe)

Dickman, Steven

Nature, April 12, 1990, Vol.344(6267), p.615(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Stiinta natiunii" a lui Dimitrie Gusti - un model pentru Tinerii ardeleni

Salamon, Martin

Sfera Politicii, May/Jun 2013, Vol.21(3), pp.36-45,159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Făgăraș as Jerusalem? Interethnic and interreligious ethos in Transylvania

Iulian, Toroczkai ; Andrei, Olivia

Hervormde Teologiese Studies, 2017, Vol.73(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02599422 ; E-ISSN: 20728050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and global contexts, individual experiences in labour: Poor Roma at home and abroad. A case from Transylvania, Romania

Szabó, Árpád

Local Economy : LE, Mar 2018, Vol.33(2), pp.207-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02690942 ; E-ISSN: 14709325 ; DOI: 10.1177/0269094218762345

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual Ethnic Identity of the Transylvanian Saxons

Custred, Glynn

East European Quarterly, Winter 1991, Vol.25(4), p.483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00128449 ; E-ISSN: 24694827

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic tension in Cluj. (Hungarians in Romania)

Gallagher, Tonm

RFE-RL Research Report, Feb 26, 1993, Vol.2(9), p.27(7)

ISSN: 0941-505X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roundtable: Transylvania's past and future

Shafir, Michael ; Reisch, Alfred, A.

RFE-RL Research Report, June 11, 1993, Vol.2(24), p.26(9)

ISSN: 0941-505X

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books: Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area

Boba, Imre

The American Historical Review, Vol.95(5), p.1580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Return of Dracula

Roach, Andrew

History Today, Nov 1988, Vol.38, p.7

ISSN: 00182753

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magyar blues

Anonymous

The Economist, Dec 20, 1997-Jan 2, 1998, Vol.345(8048), pp.75-76

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rivalries rob East Europe of bright future

Burke, Justin

The Christian Science Monitor, Aug 17, 1995, p.1

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carter puts his touch on Romania, where dispute stalls entry into EU

Rohde, David

The Christian Science Monitor, Feb 17, 1995, p.1

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvania: Beyond the Myth

Paulin, Harry

The Christian Science Monitor, Apr 19, 1991, p.16

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (3)
 2. 1991đến1994  (4)
 3. 1995đến2002  (3)
 4. 2003đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. Portuguese  (1)
 3. Romanian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Szabó, Árpád Töhötöm
 3. Iulian, Toroczkai C.
 4. Reisch, Alfred, A.
 5. Iulian, Toroczkai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...