skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Beer, David xóa Chủ đề: Miniaturization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUNE OUT: MUSIC, SOUNDSCAPES AND THE URBAN MISE-EN-SCÈNE

Beer, David

Information, Communication & Society, 01 December 2007, Vol.10(6), pp.846-866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-118X ; E-ISSN: 1468-4462 ; DOI: 10.1080/13691180701751031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beer, D.
  2. Beer, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...