skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Geology xóa Chủ đề: Mineralogy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Mineralogie von Eisenablagerungen und deren Rolle in Metallrückhaltevermögen auf einem durch saures Grubenwasser belasteten Gelände in Indien ; Mineralogía de los precipitados de hierro y su rol en la retención de metales en un drenaje ácido de minas en India ; 印度酸性矿山废水中富铁沉淀物的矿物学特征及其金属阻滞作用
Mineralogy of Fe-Precipitates and Their Role in Metal Retention from an Acid Mine Drainage Site in India

Sahoo, P. ; Tripathy, S. ; Panigrahi, M. ; Equeenuddin, Sk.

Mine Water and the Environment, 2012, Vol.31(4), pp.344-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-012-0203-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemie von Sulfiden der Dugald River Lagerstätte (Nordwest-Queensland) und ihre Beziehungen zur Erzgenese
Geochemistry of sulphide minerals at Dugald River, NW Queensland, with reference to ore genesis

Xu, G.

Mineralogy and Petrology, 1998, Vol.63(1), pp.119-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-0708 ; E-ISSN: 1438-1168 ; DOI: 10.1007/BF01162771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Chinese  (3)
  2. Spanish  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bouchardon, Jean
  2. Sahoo, P
  3. Šottník, Peter
  4. Souissi, Radhia
  5. Hiller, Edgar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...